Sprzęt i maszyny budowlane

Opis oferty

Maszyny budowlane i innego rodzaju sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności powinien być objęty ochroną ubezpieczeniową od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym.

Ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem. Ubezpieczenie jest produktem typu all risk (czyli od wszystkich ryzyk), czyli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody materialne w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wszelkich zdarzeń losowych z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia jest dostosowywane do określonych potrzeb i zależny od konkretnego przypadku. Ubezpieczenie można rozszerzyć poprzez włączenie klauzul dodatkowych.