Ryzyka transportowe

Opis oferty

Firmy wykonujące działalność w zakresie licencjonowanego transportu towarów lub spedycji, ale również inne firmy wysyłające lub odbierające towary powinny posiadać odpowiednie ubezpieczenia transportowe.

W przypadku ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego (OCPD) przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego za ewentualne szkody w ładunku oraz za opóźnienie w dostawie, jaką przewoźnik ponosi w trakcie przewozu w świetle ustawy prawo przewozowe (transport krajowy) lub konwencji CMR (transport międzynarodowy).

Ubezpieczeniem transportowym mogą być objęte także ładunki podczas przewozu krajowego oraz międzynarodowego. Transport taki może odbywać się dowolnymi środkami transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego, jak również żeglugi śródlądowej wykonywanych przez zawodowego przewoźnika lub przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego (ubezpieczenie Cargo).

W ofercie ubezpieczenie OCPD krajowe i międzynarodowe oraz kabotaż.